Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

   

Geloofsverklaring

  
  Marc Verhoeven

Geboren in 1946 in het noorden van België (Vlaanderen). Tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen in 1981. Sinds eind 2002 actief bezig op het internet met de bedoeling een zo breed mogelijke boodschap te brengen van de Bijbelse waarheid, met daarnaast ook de ontmaskering van allerlei dwaalleer (2 Timotheüs 4:2-4). Voor dat laatste treed ik op als een 'wachter' (Ezechiël 3:17-21; 33:6). In deze hoedanigheid veroordeel ik (volg deze link) krachtig alle valse leer en dito leraars (Matt. 7:15; 2 Kor. 11:13-15; 1 Tim. 4:1-3; 2 Petr. 2:1-3; 1 Joh. 4:1).
Ik raad iedereen aan een bijbelvaste kerk/gemeente te zoeken om die te vervoegen (Hebr. 10:25). Als het verval te groot is, verenig u dan met getrouwen en vorm desnoods een huisgemeente. Maar: Ga weg uit een valse kerk 
Als fundamenteel bijbels christen toon ik verwantschap met hen die ik op mijn Links-pagina onderbreng, alhoewel dit niet wil zeggen dat ik het altijd met hen eens ben. De enige maatstaf van beoordeling is de Heilige Schrift. 2 Tim. 3:16, 17.

Geen donaties ... alles is gratis ... geef door aan anderen

  

Noot 1: Ik sta en ga niet op Sociale Netwerken, zoals Hyves, Twitter, Facebook, enz. Zie 1 - 2
Noot 2: Graag beantwoord ik uw gerichte vragen, maar een emaildebat zal ik niet aangaan.
Noot 3: Mailers die naar voren dringen met een valse leer behandel ik overeenkomstig 2 Johannes 10-11

  

Lees hier : De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()

  

Lees : Aan mijn Tegenstanders (korte verheldering) 

  

Domein

Standpunt

Definities

Theologie

Trinitarisch. Niet-trinitariërs zijn geen christenen.

Trinitarisch: Geloof in de Drie-eenheid: één God  in drie goddelijke Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Antropologie De Schrift behandelt primair de kwestie van het al dan niet goed zijn van de mens: de mens is niet goed. Sinds de zondeval beantwoordt hij niet aan het doel wat God had gesteld.  Verdorvenheid: De mens viel in Eden en zondigt sindsdien (1Jh 1:8). Hij is dus een zondaar. Dit raakt echter niet de kwestie van het hebben van iets goeds: iemand kan wel degelijk iets goeds in zich hebben. Dat wordt dan ook bewezen in Rm 2:14-16. Anders zouden er immers geen ‘goede Samaritanen’ bestaan of ‘Joden waarin geen bedrog is, zoals Nathanaël (Jh 1:48). De mens is nog steeds een beelddrager van God - hij is niet verworden tot een louter dierlijke of biologische staat. Als mens verdient hij respect en God heeft hem lief en gaf Zijn leven voor hem. Zo ook moeten wij al onze medemensen liefhebben - zonder uitzondering, tot onze vijanden toe.

Soteriologie

[Gr. sotèr = Redder] Niet zuiver Calvinistisch of Arminiaans. Er zijn twee dimensies aan het reddingsproces: 1° Gods uitverkiezende genade en werkzaamheid: predestinatie. 2° Keuze van de mens: vrije wil [Vrij in die zin dat ieder een keuze wordt gelaten - niets wordt opgedrongen maar genade wordt aangereikt]. Predestinatie elimineert niet de vrije wilskeuze van elk individu, en omgekeerd elimineert deze vrije wil geenszins de predestinatie.

Geen afval van de heiligen.

Geen Wesleyaanse heiligheid.

Redding door geloof alléén.

Erfzonde.

Predestinatie: Dat de eeuwige bestemming van een persoon is voorbeschikt door Gods soevereine decreet, vóór de grondlegging der wereld (Ef 1:4). Dit houdt in dat bepaalde mensen voor redding zijn uitverkoren, en andere ongemoeid worden gelaten in hun strafschuldige toestand (Jh 6:37a).

Vrije wil: God gaat voor het behoud van de mens niet voorbij aan zijn eigen wilskeuze, en ieder die tot de de Heer Jezus komt zal behouden worden (Jh 6:37b). Niettegenstaande de predestinatie kan van degenen die verloren gaan gezegd worden: "Gij hebt niet gewild" (Mt 23:37; Jh 5:40).

Geen afval van de heiligen: Wedergeborenen kunnen niet verloren gaan. Er bestaat geen afval van hen die eens door God werden geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt (Rm 8:28-30). Er bestaat wel afval van belijders.

Geen Wesleyaanse heiligheid: Een mens kan niet zondeloos perfect worden in dit leven.

Bibliologie

Algehele Goddelijke inspiratie van de Schrift. De Schrift is inerrant (foutloos) en door God bewaard tot op heden.

Reformatiebijbel alléén*.

Reformatiebijbel alléén*: Het geloof dat de King James vertaling de beste vertaling is uit de grondtekst. De Textus Receptus is de enig aanvaarde grondtekst van het Nieuwe Testament. In de Nederlandse taal is de Statenvertaling de beste bijbelvertaling. Moderne vertalingen zijn besmet door vrijzinnigheid en afvalligheid.

Ecclesiologie

Gelovigendoop.

Geen sacramenten.

Gelovigendoop: Enkel iemand die Jezus als Heer bewust en van harte aanneemt mag gedoopt worden, door onderdompeling. Dit staat tegenover de kinderdoop.

Geen sacramenten: De verordeningen van doop en avondmaal zijn gedenktekenen; ze hebben geen genadegevende kracht.

Eschatologie

Pre-Millennialisme (of ook Pre-Chiliasme genoemd).

Pre-Tribulationalisme.

Dispensationalisme.

Geen annihilatie.

Pre-Millennialisme: Het geloof in het nog toekomstige 1000-jarige vrederijk van Christus, genoemd in Openbaring 20, en dat dit volgt op Christus’ wederkomst, en dat de kerk dan in de hemel en Israël het middelpunt op aarde zal zijn. Dit verschilt van A-millennialisme of Post-Millennialisme.

Pre-Tribulationalisme: Het geloof dat de opname zal plaatsvinden vóór het begin van de 7-jarige verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme.

Dispensationalisme: De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook ‘bedelingen’ genoemd. 

Geen annihilatie: De verlorenen zullen niet vernietigd worden (annihilatie) maar blijven existeren wanneer ze in de ‘poel van vuur’ geworpen worden (Op 20:10, 15).

Pneumatologie

Niet-Charismatisch/Pentecostal.

Realiteit van engelen, duivel en demonen.

Niet-Charismatisch/Pentecostal: Het geloof dat de bijzondere tekengaven van de Heilige Geest niet voortduren tot aan de tweede komst, maar een begeleidend fenomeen waren in de aanvangstijd, toen naast de Joden alle volken werden geroepen tot de Gemeente. Dit wil echter niet zeggen dat God geen wonderen of genezingen meer zou doen, op grond van gebed bv.

Genealogie

Schepping van Genesissoorten.

Geen evolutie.

Volledige schepping in 6 dagen.

Gap-theorie verwerpelijk.

Gap-theorie verwerpelijk: De Gap-theorie, ook als Restitutieleer bekend, houdt in dat er tussen Genesis 1:1 en 1:2 een lange periode wordt verondersteld, een kloof (Eng. ‘gap’) van miljoenen of zelfs miljarden jaren.

* Een aantal van mijn artikelen werd nog niet aangepast aan de Statenvertaling. Voor recente en nieuwe artikelen wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van de Statenvertaling 1977 of, indien betere weergave, de Herziene Statenvertaling 2010.