Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Geloofsverklaring

  
Marc Verhoeven :

Geboren in 1946 in het noorden van Belgie (Vlaanderen). Tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen in 1981. Sinds 2002 actief bezig op het internet met de bedoeling een zo breed mogelijke boodschap te brengen van de Bijbelse waarheid, met daarnaast ook de ontmaskering van allerlei dwaalleer (2 Timotheus 4:2-4). Voor dat laatste treed ik op als een 'wachter' (Ezechiel 3:17-21; 33:6). In deze hoedanigheid veroordeel ik (volg deze link) krachtig alle valse leer en dito leraars (Matt. 7:15; 2 Kor. 11:13-15; 1 Tim. 4:1-3; 2 Petr. 2:1-3; 1 Joh. 4:1).
Ik raad iedereen aan een bijbelvaste kerk/gemeente te zoeken om die te vervoegen (Hebr. 10:25). Als het verval te groot is, verenig u dan met getrouwen en vorm desnoods een huisgemeente. Maar: Ga weg uit een valse kerk ()
Als fundamenteel bijbels christen toon ik verwantschap met hen die ik op mijn Links-pagina onderbreng, alhoewel dit niet wil zeggen dat ik het altijd met hen eens ben. De enige maatstaf van beoordeling is de Heilige Schrift. 2 Tim. 3:16, 17.

 

Geen donaties ... alles is gratis ... geef door aan anderen

  

Noten :

1. Ik sta en ga niet op Sociale Netwerken, zoals Hyves, Twitter, Facebook, enz. Zie 1 - 2
2. Graag beantwoord ik uw ernstige vragen, maar ik ga niet in debat met tegenstanders.
3. Mailers die naar voren dringen met een valse leer behandel ik overeenkomstig 2 Johannes 10-11.

  

Bedoeling van de website :

Het is mijn bedoeling om mensen de bijbelse waarheid en dito doctrines te laten kennen en alle leugen en bedrog te ontmaskeren, aan de kaak te stellen en ervoor te waarschuwen als een wachter. Het accent ligt niet op mijn persoon. Iedereen mag de dingen die ik geschreven heb doorgeven aan anderen, bijvoorbeeld door ze op hun site te zetten, of door gelijk welke andere middelen. Zij mogen hun artikelen zelfs "plagieren" met dingen van mij, want niet ik ben belangrijk maar wel de waarheid die gepredikt moet worden. Op mijn pagina van de geloofsverklaring staat: "geef door aan anderen", en daarmee bedoel ik doorgeven op welke manier ook. Elke geopenbaarde Waarheid is van God, niet van mij of van iemand anders - sommigen lijken dat niet te begrijpen en maken er hun eigen, persoonlijke trofee en verdienste van.

 

Lees :

De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()
Een goede Geloofsverklaring is nodig om valse leer tegen te gaan ()

Aan mijn Tegenstanders (korte verheldering; )

Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

 

Over breekpunten :

Volmaakte kerken bestaan niet, en ze hebben nooit bestaan. Moesten we een volmaakte kerk vinden, dan zou ze onvolmaakt worden door onze aanwezigheid. Daarom mogen we niet te snel breekpunten maken : enkel voor overtredingen betreffende de essentiele leerstellingen, het propageren van valse leraars en hun publicaties, een overheersende vleselijkheid, een trend van tolerantie van ernstige zonden en zondaars.

 

Mijn vraag vandaag is echter : HOEVEEL GETROUWE KERKEN ZIJN ER NOG?
Zuivere leer wordt niet herkend of gewenst, en ikzelf voel me als een roepende in de WOESTIJN.
Wij leven vandaag profetisch in het walgelijke LAODICEA tijdperk! De Heer staat buiten de kerk!

Laodicea - Openbaring 3:14-22 - is Lauw. Wat betekent dit? ()

 De Neergang van het bijbelgelovige Christendom ()

 

Over foute leringen en gebruiken in de kerken :

Waar in de Bijbel worden volgende leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()
Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot de Heer Jezus ... ()
Waar in de Bijbel worden volgende katholieke leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()
Waar in de Bijbel vinden we dat we gered kunnen worden door ... ()
Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot het Evangelie ... ()
In een Bijbelse Kerk vinden we geen ... ()
 

Geloofsverklaring :

Domein

Standpunt

Definities

Theologie

Trinitarisch. Niet-trinitariers zijn geen christenen.

Trinitarisch: Geloof in de Drie-eenheid: een God  in drie goddelijke Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Antropologie De Schrift behandelt primair de kwestie van het al dan niet goed zijn van de mens: de mens is niet goed. Sinds de zondeval beantwoordt hij niet aan het doel wat God had gesteld.  Verdorvenheid: De mens viel in Eden en zondigt sindsdien (1Jh 1:8). Hij is dus een zondaar. Dit raakt echter niet de kwestie van het hebben van iets goeds: iemand kan wel degelijk iets goeds in zich hebben. Dat wordt dan ook bewezen in Rm 2:14-16. Anders zouden er immers geen 'goede Samaritanen' bestaan of 'Joden waarin geen bedrog is', zoals Nathanael (Jh 1:48). De mens is nog steeds een beelddrager van God - hij is niet verworden tot een louter dierlijke of biologische staat. Als mens verdient hij respect en God heeft hem lief en gaf Zijn leven voor hem. Zo ook moeten wij al onze medemensen liefhebben - zonder uitzondering, tot onze vijanden toe.

Soteriologie

[Gr. soter = Redder] Niet zuiver Calvinistisch of Arminiaans. Er zijn twee dimensies aan het reddingsproces: 1. Gods uitverkiezende genade en werkzaamheid: predestinatie. 2. Keuze van de mens: vrije wil [Vrij in die zin dat ieder een keuze wordt gelaten - niets wordt opgedrongen maar genade wordt aangereikt]. Predestinatie elimineert niet de vrije wilskeuze van elk individu, en omgekeerd elimineert deze vrije wil geenszins de predestinatie.

Geen afval van de heiligen.

Geen Wesleyaanse heiligheid.

Redding door geloof alleen.

Erfzonde.

Predestinatie: Dat de eeuwige bestemming van een persoon is voorbeschikt door Gods soevereine decreet, voor de grondlegging der wereld (Ef 1:4). Dit houdt in dat bepaalde mensen voor redding zijn uitverkoren, en andere ongemoeid worden gelaten in hun strafschuldige toestand (Jh 6:37a).

Vrije wil: God gaat voor het behoud van de mens niet voorbij aan zijn eigen wilskeuze, en ieder die tot de de Heer Jezus komt zal behouden worden (Jh 6:37b). Niettegenstaande de predestinatie kan van degenen die verloren gaan gezegd worden: "Gij hebt niet gewild" (Mt 23:37; Jh 5:40).

Geen afval van de heiligen: Wedergeborenen kunnen niet verloren gaan. Er bestaat geen afval van hen die eens door God werden geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt (Rm 8:28-30). Er bestaat wel afval van belijders.

Geen Wesleyaanse heiligheid: Een mens kan niet zondeloos perfect worden in dit leven.

Bibliologie

Algehele Goddelijke inspiratie van de Schrift. De Schrift is inerrant (foutloos) en door God bewaard tot op heden.

Reformatiebijbel alleen*.

Reformatiebijbel alleen*: Het geloof dat de King James vertaling de beste vertaling is uit de grondtekst. De Textus Receptus is de enig aanvaarde grondtekst van het Nieuwe Testament. In de Nederlandse taal is de Statenvertaling de beste bijbelvertaling. Moderne vertalingen zijn besmet door vrijzinnigheid en afvalligheid.

Ecclesiologie

Gelovigendoop.

Geen sacramenten.

Gelovigendoop: Enkel iemand die Jezus als Heer bewust en van harte aanneemt mag gedoopt worden, door onderdompeling. Dit staat tegenover de kinderdoop.

Geen sacramenten: De verordeningen van doop en avondmaal zijn gedenktekenen; ze hebben geen genadegevende kracht.

Eschatologie

Pre-Millennialisme (of ook Pre-Chiliasme genoemd).

Pre-Tribulationalisme.

Dispensationalisme.

Geen annihilatie.

Pre-Millennialisme: Het geloof in het nog toekomstige 1000-jarige vrederijk van Christus, genoemd in Openbaring 20, en dat dit volgt op Christus' wederkomst, en dat de kerk dan in de hemel en Israel het middelpunt op aarde zal zijn. Dit verschilt van A-millennialisme of Post-Millennialisme.

Pre-Tribulationalisme: Het geloof dat de opname zal plaatsvinden voor het begin van de 7-jarige verdrukking. Dit verschilt van Mid-Tribulationisme en Post-Tribulationisme.

Dispensationalisme: De leer dat Gods handelen met de mens verschillend is in verschillende dispensaties in de tijd. Deze dispensaties worden ook 'bedelingen' genoemd. 

Geen annihilatie: De verlorenen zullen niet vernietigd worden (annihilatie) maar blijven existeren wanneer ze in de 'poel van vuur' geworpen worden (Op 20:10, 15).

Pneumatologie

Niet-Charismatisch/Pentecostal.

Realiteit van engelen, duivel en demonen.

Niet-Charismatisch/Pentecostal: Het geloof dat de bijzondere tekengaven van de Heilige Geest niet voortduren tot aan de tweede komst, maar een begeleidend fenomeen waren in de aanvangstijd, toen naast de Joden alle volken werden geroepen tot de Gemeente. Dit wil echter niet zeggen dat God geen wonderen of genezingen meer zou doen, op grond van gebed bv.

Genealogie

Schepping van Genesissoorten.

Geen evolutie.

Volledige schepping in 6 dagen.

Gap-theorie verwerpelijk.

Gap-theorie verwerpelijk: De Gap-theorie, ook als Restitutieleer bekend, houdt in dat er tussen Genesis 1:1 en 1:2 een lange periode wordt verondersteld, een kloof (Eng. 'gap') van miljoenen of zelfs miljarden jaren.

 
 

Als een roepende in de woestijn ...