Bijbelquiz over de Hel

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV-NT)

Er zijn uiteindelijk maar twee eeuwige bestemmingen voor een mens: ofwel hemel, ofwel hel. Een mens is ofwel gered, ofwel verloren. Wat geldt voor u?

Noot :
- De "hel" heet in de Griekse grondtekst "gehenna".
- Het "dodenrijk" heet in de Griekse grondtekst "hades": een plaats van voorarrest voor de ongelovigen die in het Laatste Oordeel naar de hel zullen gaan.
Lees hierover meer : De verwarring tussen Dodenrijk en Hel
Lees verder de rubriek Eeuwige Straf en Alverzoening/Universalisme

1. "En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het Boek des levens. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het graf gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en het graf werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek __________, werd hij in de poel van vuur geworpen" - Openbaring 20:12-15 2. "Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in __________; daar zal men jammeren en tandenknarsen" - Mattheus 25:29-30 3. "Nu was er een zeker rijk man die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. ... En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in __________ zijn ogen opsloeg, waar hij gepijnigd werd ..." - Lukas 16:19-24 4. "de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de __________ werpen; daar zal men jammeren en tandenknarsen. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen" - Mattheus 13:41-43 5. "En aan u die verdrukt wordt, verlichting te geven samen met ons in de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf __________ ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn sterkte" - 2 Thessalonicenzen 1:7-9 6. "Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, __________, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. ... En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven" - Mattheus 25:41, 46 7. "Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die allang tot dit oordeel van tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in ontucht, en die de enige Heerser, onze God, en Heere Jezus Christus verloochenen. ... Zij zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie __________ tot in eeuwigheid bewaard wordt" - Judas 4, 13 8. "Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, trek het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in __________ geworpen te worden" - Mattheus 18:8-9 9. "Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en __________ worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, ..." - Openbaring 14:10-11 10. "Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede __________" - Openbaring 21:8

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!