Bijbelquiz over het Occulte

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977-OT & HSV-NT)

Pas op voor Satans occulte expressies. Harry Potter, Lord of the Rings, en Narnia zijn gevuld met occultisme, door de duisternis bedoeld om mensen te beschadigen en af te leiden van God. Vermijd en verwerp alle vormen van het occulte!

1. Wist u dat God Israel bevolen heeft dat zij die toverij / hekserij beoefenen niet mochten blijven leven?

Exodus 22:18: "De __________ zult gij niet laten leven"

2. Wist u dat het communiceren met geesten of doden, een mens verontreinigt en hem ongeschikt maakt om voor God te verschijnen?

Leviticus 19:31: "Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw __________!"

3. Wist u dat God onder Zijn volk IEDERE ziel afsnijdt die zich keert tot mediums (het occulte) voor hulp?

Leviticus 20:6: "Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die __________ zetten, en zal ze uit het midden van haar volk uitroeien"

4. Wist u dat al het occulte door God streng veroordeeld wordt? 

Deuteronomium 18:10-12: "Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat doet, is de HEERE een __________; en om deze gruwelen verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting"

5. 1 Samuel 15:23: "Want __________ is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij het woord des HEEREN verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn" 6. Wist u dat er een oordeel staat op betrokkenheid in het occulte?

1 Kronieken 10:13: "Alzo __________ in zijn overtreding, waarmee hij overtreden had tegen de HEERE, tegen het woord des HEEREN dat hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende"

7. 2 Kronieken 33:6: "En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal van de zoon van Hinnom, en pleegde wichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars aan; en hij deed zeer veel __________ in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken" 8. Handelingen 16:16: "En het gebeurde telkens als wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die __________ , ons tegemoet kwam. Zij bezorgde haar meesters veel inkomsten met waarzeggen" 9. Wist u dat ware christenen, zoals deze te Efeze, niets van doen willen hebben met het occulte en haar gerelateerde praktijken?

Handelingen 19:19: "Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en __________ die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken"

10. Wist u dat zij die zich bezighouden met hekserij en het occulte, uitgesloten zullen worden van de Hemel en verbannen van God?

Openbaring 21:8: "Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in __________. Dit is de tweede dood"
Openbaring 22:15: "Maar buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die leugen liefheeft en doet"


Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!