Bijbelquiz over Jesaja 53

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977)

1. "Ziet, Mijn Knecht zal verstandig handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Zo als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan __________, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem gesloten houden; want wie het niet verkondigd was, die zullen het zien, en die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan" - Jesaja 52:13-15 2. "Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij __________, en wij hebben Hem niet geacht" - Jesaja 53:1-3 3. "Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons __________ geworden" - Jesaja 53:4-5 4. "Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller __________ op Hem doen aanlopen" - Jesaja 53:6 5. "Toen deze geeist werd, toen werd Hij __________; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open" - Jesaja 53:7 6. "Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de __________ van Mijn volk is de plaag op Hem geweest" - Jesaja 53:8 7. "En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn __________ geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is" - Jesaja 53:9 8. "Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een __________ gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkig voortgaan" - Jesaja 53:10 9. "Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen __________, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen" - Jesaja 53:11 10. "Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders __________" - Jesaja 53:12

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!