Bijbelquiz over Schepping

Word niet misleid door de evolutieleugen. God schiep de hemel en de aarde!

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977-OT & HSV-NT)

1. "Want door Hem zijn alle __________ geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem" - Kolossenzen 1:16-17 2. "In den beginne schiep God de hemel en de aarde. ... En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. ... En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende __________" - Genesis 1:1,31; 2:7 3. "Alzo zegt God, de HEERE, Die de hemelen geschapen, en ze uitgebreid heeft, Die de __________ uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die het volk, dat daarop is, de adem geeft, en de geest aan hen, die daarop wandelen" - Jesaja 42:5 4. "Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij leeg zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men __________ zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer" - Jesaja 45:18 5. "Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden; in Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bergen zijn Zijne; Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor de HEERE, __________" - Psalm 95:3-6 6. "Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Dat zij de Naam des HEEREN loven; want als Hij __________, zo werden zij geschapen. En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden" - Psalm 148:4-6 7. "En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel, en hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft __________ met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, ..." - Openbaring 10:5-6 8. "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord ontstaan en zonder dit Woord is geen ding ontstaan, dat ontstaan is. ... Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet __________. Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen" - Johannes 1:1-3, 10-11 9. "Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het Evangelie de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, zodat zij kunnen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door __________" - Efeziers 3:8-9 10. "Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij __________" - Romeinen 1:18-20

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!