Bijbelquiz over de Bijbel, het Woord van God

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977-OT & HSV-NT)

Hoe goed weet en begrijpt u dat de Bijbel het Woord van God is. Hierna enkele verzen om uw kennis te testen:

1. "De __________ is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid" - 2 Timotheus 3:16 2. "Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie werd voorheen niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige __________ van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken" - 2 Petrus 1:20-21 3. "Want het __________ van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart" - Hebreeen 4:12 4. "Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet weerkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengt en uitspruit, en zaad geeft de zaaier, en brood de eter; alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij weerkeren; maar het zal doen, wat Mij behaagt, en het zal __________ zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend" - Jesaja 55:10-11 5. "U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die van __________ getuigen" - Johannes 5:39 (De Heer Jezus spreekt tot de Joden) 6. "U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende __________ van God" - 1 Petrus 1:23 7. "Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest van Zijn __________ al hun heer" - Psalm 33:6 8. "Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het __________ van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het __________ dat onder u verkondigd is" - 1 Petrus 1:24-25 9. "Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen en aangenomen, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook krachtig werkt in u die __________" - 1 Thessalonicenzen 2:13 10. "Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod __________ is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft" - Johannes 12:49-50

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!